DLACZEGO POWINIENEŚ NAS WYBRAĆ ?

 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • Prawie 2 miliardy pozyskanych środków z Funduszy UE
 • Profesjonalizm w działaniu
 • Terminowość
 • Skuteczna współpraca

WSPARCIE INWESTYCJI WODOROWYCH


NABÓR WNIOSKÓW 

 WODORYZACJA GOSPODARKI – NFOŚiGW

Część 3) Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem

   
od 02.05.2024 r. do  31.07.2024 r.

Beneficjenci

1) Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.);

 Rodzaje przedsięwzięć

Program Wodoryzacja gospodarki jest dedykowany inwestycjom w technologie wodorowe oraz infrastrukturę współtowarzyszącą. Przedsięwzięcia obejmujące systemy wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a następnie wykorzystanie go jako produktu końcowego (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania energii elektrycznej) oraz jako substratu w procesach przemysłowych, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii.

Celem Części 3) Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem programu Wodoryzacja gospodarki jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Kategorie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:

Rodzaje przedsięwzięć:
1) Projekty B+R dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem wraz z niezbędnymi testami, pracami projektowymi uwzgledniającymi realne warunki eksploatacji z wyłączeniem certyfikacji i dopuszczenia do ruchu, zakończonymi minimum demonstratorem w skali 1:1;
2) Zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.
W ramach programu będą kwalifikowane koszty:
- realizacji prac badawczo-rozwojowych, w tym koszty opracowania prototypów w skali ułamkowo-technicznej oraz demonstratora w skali niezbędnej do potwierdzenia, że dane rozwiązanie lub technologia nadaje się do produkcji lub dostaw w ilości o akceptowalnych normach jakości, koszty przeprowadzenia demonstracji technologii;
- realizacji prac wdrożeniowych/ komercjalizacji – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych.

Formy dofinansowania

1) dotacja
2) pożyczka

 Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej wskazaną w odpowiednim rozporządzeniu, określającym szczegółowe warunki udzielania wsparcia;
2) dofinansowanie w formie pożyczki: do wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania w formie dotacji udzielonej na przedsięwzięcie;
3) w sytuacji, gdy dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania
– do 85% kosztów kwalifikowanych.

 Warunki dofinansowania

1) minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
2) maksymalna kwota dotacji: 150 mln zł;
3) kwota pożyczki: do 300 mln zł.

Dodatkowe warunki:

 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć tj. Zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki;
 • pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat;
 • okres karencji - przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 • dofinansowanie może odbywać się w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych lub w formie zaliczek. W przypadku dofinansowania w formie zaliczek, zaliczki wypłacane są na podstawie składanych wniosków o płatność. Warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie przez Beneficjenta 80% sumy wszystkich wcześniej otrzymanych zaliczek;
 • pożyczka nie podlega umorzeniu.
 • dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.), wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Kryteria punktowane:
1. Pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju
2. Wykonalność projektu
3. Potencjał unikniętej emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych
4. Zapotrzebowanie rynkowe
5. Stopień zaawansowania prac B+R
6. Innowacyjność rozwiązania
7. Wsparcie potencjału europejskiego

STWORZYMY DOKUMENTACJĘ ZA CIEBIE


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY: • Zwiększysz szansę na wzrost zysków  firmy
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić Twojej konkurencji
 • 17-letnie doświadczenie naszego zespołu i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas
 • Wsparcie solidnego i terminowego zespołu

CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ?


 • Sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania i ukierunkujemy projekt w  świetle kryteriów oceny wniosków
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Przygotujemy studium wykonalności według wytycznych NFOŚiGW
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego


Dotacje na Innowacje

 • Dotacje

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość