DLACZEGO POWINIENEŚ NAS WYBRAĆ ?

 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • Prawie 2 miliardy pozyskanych środków z Funduszy UE
 • Profesjonalizm w działaniu
 • Terminowość
 • Skuteczna współpraca

WSPARCIE INWESTYCJI WODOROWYCH


NABÓR WNIOSKÓW 

 WODORYZACJA GOSPODARKI – NFOŚiGW


Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru.

a) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru    
od 01.01.2024 r. do  28.02.2024 r.

b) Budowa infrastruktury wodorowej    
od 01.03.2024 r. do  30.04.2024 r.

c) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu    
od 01.03.2024 r. do  30.04.2024 r.

Część 2) Wsparcie projektów IPCEI Hydrogen    

od 01.01.2024 r. do  wyczerpania zapasów

Część 3) Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem

   
od 01.01.2024 r. do  28.02.2024 r.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Rodzaje przedsięwzięć

Program jest dedykowany inwestycjom w technologie wodorowe oraz infrastrukturę współtowarzyszącą. Przedsięwzięcia obejmujące systemy wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a następnie wykorzystanie go jako produktu końcowego (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania energii elektrycznej) oraz jako substratu w procesach przemysłowych, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii.


Kategorie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:


a) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru, np.:
- budowa instalacji produkujących wodór odnawialny;
- budowa instalacji produkujących niskoemisyjny wodór;
Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. instalację OZE, elektrolizer, podsystem buforowego magazynu wodorowego, instalację produkującą wodór, dedykowaną infrastrukturę do przesyłu/ dystrybucji wodoru, magazynowanie na miejscu, stacje tankowania wodoru wraz z mocami wytwórczymi.


b) Budowa infrastruktury wodorowej, np.:
- budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru,
- budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie.
Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. infrastrukturę przesyłową wodoru, magazyny podziemne, magazynowanie skroplonego wodoru lub innego wraz z regazyfikacją i rozprężaniem, przekształcenie infrastruktury gazowej na wodorową.


c) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu np.:
- wykorzystanie wodoru w procesach energochłonnych,
- wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
- wykorzystanie wodoru jako substrat w procesach chemicznych (np. produkcja amoniaku),


Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. magazyny wodoru, sprzęt, maszyny do realizacji procesów produkcji przemysłowej wykorzystujące wodór odnawialny lub niskoemisyjny (konieczne jest zapewnienie stosowania tylko wodoru odnawialnego lub niskoemisyjnego przez cały cykl życia inwestycji).

Formy dofinansowania

1) dotacja
2) pożyczka

 Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej wskazaną w odpowiednim rozporządzeniu, określającym szczegółowe warunki udzielania wsparcia;
2) dofinansowanie w formie pożyczki: do wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania w formie dotacji udzielonej na przedsięwzięcie;
3) dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.), wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym;
4) w sytuacji, gdy dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania
– do 85% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonego wsparcia w formie dotacji na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 40% budżetu naboru.

 Warunki dofinansowania

1) minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
2) kwota pożyczki: do 300 mln zł.

Warunkiem uruchomienia naborów w ramach Programu  Zeroemisyjny system energetyczny Wodoryzacja gospodarki jest dostępność środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

STWORZYMY DOKUMENTACJĘ ZA CIEBIE


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY: • Zwiększysz szansę na wzrost zysków  firmy
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić Twojej konkurencji
 • 17-letnie doświadczenie naszego zespołu i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas
 • Wsparcie solidnego i terminowego zespołu

CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ?


 • Sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania i ukierunkujemy projekt w  świetle kryteriów oceny wniosków
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Przygotujemy studium wykonalności według wytycznych NFOŚiGW
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego


Dotacje na Innowacje

 • Dotacje

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość