• 17-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania
 • Ponad 1,9 miliarda PLN pozyskanych środków dla naszych klientów
 • Szanujemy Twój czas - jesteśmy Terminowi

ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy BIZNES-ANIMATOR w zakresie analityki finansowej i wyceny spółek. Nasz zespół składa się z analityków finansowych posiadających długoletnie doświadczenie w realizacji analiz finansowych i ekonomicznych dla przedsięwzięć z różnych branż. Obsługujemy zarówno duże jak i małe firmy oraz instytucje publiczne.


Analiza finansowa do kredytu lub pożyczki

Sporządzamy projekcje finansowe (również jako element biznes planu) na potrzeby ubiegania się o kredyt w banku lub pożyczkę inwestycyjną. Nasi analitycy wspierają Państwa na etapie weryfikacji analizy/biznes planu przez bank podczas całego procesu ubiegania się o finansowanie. Przygotowujemy prognozy finansowe dla dowolnego okresu według Państwa oczekiwań. Posiadamy doświadczenie w zakresie finansowania w różnych sektorach gospodarki. Nasze modele są wysoko oceniane przez analityków bankowych dzięki długoletniej współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.

Posiadamy ponad 17-letnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych w różnych branżach w tym w:

 • branża deweloperska i budowa obiektów kubaturowych
 • budowa powierzchni biurowo-usługowych
 • budowa hal i parków handlowo-przemysłowych
 • zaawansowane instalacje technologiczne
 • instalacje OZE (odnawialne źródła energii),
 • instalacje do recyklingu odpadów (np. do przetwarzania tworzyw sztucznych),
 • zautomatyzowane systemy transportowe / intralogistyczne,
 • budowa obiektów hotelowych, sportowych, rozrywkowych,
 • branża rolnicza
 • transportowa
 • inne


 Analiza finansowa dla Inwestora

Przygotowujemy analizę finansową dla celów ubiegania się o Inwestora według Państwa oczekiwań. Pomagamy w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji. Posiadamy doświadczenie w wielu branżach dzięki czemu poradzimy sobie z każdą analizą.

​W naszej długoletniej współpracy zrealizowaliśmy szereg projektów dla Funduszy Inwestycyjnych również jako podwykonawcy.

​Inwestorom oferujemy bardziej kompleksowe rozwiązania z zakresu analizy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Analiza finansowa do dotacji unijnej

Przygotowujemy analizy finansowo-ekonomiczne jako element wniosku, biznes planu bądź studium wykonalności inwestycji (wraz z analizą ekonomiczną - analiza kosztów i korzyści AKK). Posiadamy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych sięgającą ponad 90%. Największe jednorazowe finansowanie pozyskane przez naszą spółkę sięga 160 mln zł. Od początku działalności naszej firmy pozyskaliśmy finansowanie na kwoty ponad 1,9 mld zł.


Analiza finansowa wspierająca procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie

BIZNES-ANIMATOR sporządza analizy finansowe służące:

 - ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych historycznych w celu minimalizacji ryzyka związanego z doborem nieodpowiednich kontrahentów; Analiza finansowa da odpowiedź czy potencjalny kontrahent znajduje się w dobrej czy złej kondycji finansowej i w związku z czym czy w przyszłości mogą wyniknąć problemy np. ze spłatą zobowiązań wobec Państwa firmy

 - ocenie efektywności finansowej projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na podstawie prognoz finansowych ; Analiza finansowa odpowie na pytanie czy projektowane przedsięwzięcie będzie opłacalne finansowe, zysk netto w jakiej wysokości spółka może wygenerować przy danych założeniach przychodowych/ kosztowych. Czy spółka przy będzie miała problemy z płynnością, a może będzie miała nadmiar środków finansowych? Czy spółka będzie musiała zaciągać dodatkowe kredyty i pożyczki, czy będzie miała środki na realizację inwestycji w przyszłości i w jakich kwotach biorąc pod uwagę obecne zobowiązania, poziom należności czy zapasów. Czy można usprawnić zarządzanie Kapitałem Obrotowym Netto (zobowiązania, należności, zapasy)?

Przygotowujemy projekcje finansowe Rachunku Zysków i Strat, Bilansu, Rachunków Przepływów Pienieżnych dla dowolnego okresu w dowolnych ujęciach (miesięcznych, kwartalnych, rocznych).

 - ocenie i wyborze optymalnego wariantu inwestycyjnego na podstawie wskaźników opłacalności inwestycji w badanym okresie. Na Państwa życzenie sporządzimy również analizę wielokryterialną rozważanych wariantów inwestycyjnych


Co zawiera standardowa analiza finansowa?

Standardowa analiza finansowa zawiera:

1. Rachunek Zysków i Strat (Rachunek Wyników)
2. Bilans (prognoza finansowa na dowolną liczbę okresów)
3. Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow)
4. Wskaźnikowa analiza rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI)
5. Wskaźnikowa analiza płynności
6. Wskaźnikowa analiza zadłużenia
7. Wycena opłacalności inwestycji: Metoda zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji (NPV), Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR),
8. Próg rentowności BEP
9. Analiza Du Ponta
10.  Metoda oceny i kontroli programu (PERT) oraz analizę CPM
11.  Budowa grafów decyzyjnych
12. Wycena wartości firmy metodą (DCF)
13. Analiza kosztów i korzyści (ENPV, B/C i ERR)


Wycena przedsiębiorstw (spółek)

Wycena przedsiębiorstwa (spółki) polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa (wartości składników majątkowych) w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny. Wycenie mogą podlegać m.in. papiery wartościowe (akcje, obligacje, opcje), całe przedsiębiorstwa, jak również wartości niematerialne i prawne, np. patenty, znaki handlowe.
Wycena może być przeprowadzona między innymi na potrzeby:

 • kupna i sprzedaży,
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego,
 • łączenia lub podziału przedsiębiorstw,
 • postępowań cywilnoprawnych,
 • podatkowe,
 • weryfikacji zdolności kredytowej.


STWORZYMY DOKUMENTACJĘ ZA CIEBIE


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

 • Zwiększysz szansę na wzrost zysków  firmy (posiadamy doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych zarówno do kredytów, pożyczek jak i dotacji oraz wycen przedsiębiorstw - spółek)
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój 
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić konkurencji
 • 17-letnie doświadczenie naszego zespołu i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas

Powierz projekt doświadczonemu zespołowi -
nasze analizy są wiarygodne i rzetelne dzięki czemu zwiększasz swoją szansę na pozyskanie
dofinansowania


CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ?


 • Sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Przygotujemy studium wykonalności wraz z analizą finansową według wytycznych Instytucji
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnegoDzięki opracowanej przez nas dokumentacji nasi klienci otrzymali już ponad 1,9 MLD zł ze środków UE

Ścieżka SMART

 • Dotacje na Innowacje

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość