DLACZEGO POWINIENEŚ NAS WYBRAĆ?

 • 17 - letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • Prawie 2 miliardy PLN pozyskanych środków
 • Profesjonalizm w działaniu
 • Wsparcie na każdym etapie aplikowania o środki
 • Terminowość i solidność

NABÓR WNIOSKÓW

Ścieżka Smart


Dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie lub wdrożenie innowacji co najmniej na skalę Polski

Termin naboru do 31 października 2023 

DLA KOGO DOTACJE:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Duże przedsiębiorstwa
Uwaga! W ramach projektu należy realizować co najmniej jeden z dwóch modułów tj 1) B+R i/lub 2) Wdrożenie  Innowacji. 

SPRAWDŹ SZANSE - KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

1) MODUŁ B+R

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:
 • wynagrodzenie personelu B+R
 • zakup usług zewnętrznych,
 • koszty amortyzacji aparatury
 • wartości niematerialne prawne
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne)

W ramach modułu przeprowadza się badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, czego efektem powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.
Rozwiązanie powinno dotyczyć nowego lub  ulepszonego produktu/ usługi tj innowacji produktowej lub nowego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa (innowacji w procesie biznesowym).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Intensywność pomocy na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych nie może przekroczyć:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych (+ max15%)
 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych (+max 10%)
Wysokość dofinansowani do 20 mln EUR na 1 projekt.


2) MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości (maszyny, urządzenia)
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dotacji zgodnie mapą pomocy regionalnej uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia od 15%-70% kosztów kwalifikowalnych.
3) MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R

W ramach niniejszego modułu mozliwe jest dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
 • nabycie robót i materiałów budowlanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości (maszyny, urządzenia)
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dotacji zgodnie mapą pomocy regionalnej uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia
od 15%-70% kosztów kwalifikowalnych.
4) MODUŁ CYFRYZACJA

Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Koszty kwalifikowalne i poziom dofinansowania jak w module 2)

5) MODUŁ INTERNACJONALIZACJA

Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6) MODUŁ ZAZIELENIENIE

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.


7) MODUŁ ROZWÓJ KOMPETENCJI

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.
WSPÓŁPRACA Z NAMI


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:
 • Zwiększysz szansę na wzrost zysków firmy
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój firmy
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić Twojej konkurencji
 • Nasze 17-letnie doświadczenie i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas 


 CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ?

 • Dobierzemy odpowiedni program dotacyjny i sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy zgodnie z kryteriami oceny
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt 
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Terminowość i profesjonalizm
 • 17-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału
 • Bogate portfolio projektów w różnych branżach
 • Ponad 1,9 MLD zł pozyskanych środków UE
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Terminowość