• Doświadczenie w pozyskaniu dofinansowanie na transport intermodalny
 • Ponad 1,9 miliarda PLN pozyskanych środków dla naszych klientów
 • Szanujemy Twój czas - jesteśmy Terminowi

Transport Intermodalny


NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU TRANSPORTU INTERMODALNEGO


Dotacje przewidziane dla inwestycji w zakresie transportu intermodalnego. Realizowane działania będą skoncentrowane na terminalach drogowo-kolejowych zlokalizowanych na sieci TEN-T jak również na zakupach specjalistycznego taboru do przewozów intermodalnych.


Nabór wniosków planowany w III kw 2023


DOTACJE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA:

 • Budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową.
 • Zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych.

 • Zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym.

 • Zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

 • Zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

 

Chcesz pozyskać dotacje na transport intermodalny ? 
Skorzystaj z naszego doświadczenia !

Kwalifikowalność kosztów
o W ramach KPO możliwy jest wyłącznie zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego, przy czym jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy zakup wyłącznie nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego.
o Tabor kolejowy zeroemisyjny to tabor kolejowy elektryczny bądź wodorowy. Dopuszcza się tabor hybrydowy tj. wykorzystujący obok energii elektrycznej inne zeroemisyjne rozwiązania.
o W ramach KPO wsparciem może zostać objęty wyłącznie tabor zeroemisyjny, bez spalinowych modułów dojazdowych.
o W ramach kosztów kwalifikowanych możliwy jest zakup intermodalnych jednostek ładunkowych z wyjątkiem kontenerów. Koszty zakupu kontenerów będą stanowić koszty niekwalifikowane.
o W ramach kosztów kwalifikowanych możliwe jest ujęcie parkingów służących wyłącznie do postoju pojazdów wykorzystywanych do wykonywania transportu intermodalnego oraz zaplecza technicznego do obsługi tych pojazdów.
o W ramach KPO zakup naczep intermodalnych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego może stanowić koszt kwalifikowany.
o Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym. W zależności od planowanych działań mogą one stanowić element projektu związanego ze wsparciem terminala lub zakupem taboru. Systemy mogą być wykorzystywane na potrzeby transportu intermodalnego i mogą obsługiwać również tabor nieobjęty wsparciem.
o W ramach KPO mogą ubiegać się o wsparcie na budowę/wyposażenie infrastruktury terminalowej wszystkie obiekty położone w sieci TEN-T zgodnie z listą terminali drogowo-kolejowych w Załączniku II do Rozporządzenia PE i Rady (UE) 1315/2013, rozumiane jako położenie w granicach administracyjnych miasta wymienionego w ww. załączniku lub na terenie powiatu graniczącego z tym miastem.
o Wagony muszą być zarejestrowane w Polsce. Beneficjent na etapie rozliczania projektu zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów OT oraz niezbędnych dopuszczeń i certyfikatów umożliwiających eksploatację zakupionego taboru.
o Jednostki taboru intermodalnego muszą być zgodne z zasadą DNSH (np. ciche hamulce, zeroemisyjność) oraz z Globalnym Systemem Komunikacji Mobilnej (dla lokomotyw).


Okres kwalifikowalności kosztów i efekt zachęty
o Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki i koszty poniesione przez przedsiębiorcę w okresie od dnia otrzymania pozytywnej opinii do WoUPP do dnia 30 czerwca 2026 r.
o Koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach KPO to czerwiec 2026 r.
o Efekt zachęty jest co do zasady spełniony, kiedy wnioskodawca rozpoczął prace po złożeniu wniosku do władz krajowych i wstępnym potwierdzeniu przez te władze kwalifikowania się projektu do otrzymania wsparcia.
o Zawarcie umowy ramowej przed uzyskaniem pozytywnej opinii do WoUPP stanowi naruszenie efektu zachęty.


Zamówienia
o W związku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach KPO należy stosować przepisy prawa powszechnie obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania oraz zalecane jest stosowanie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021.1.


Dodatkowe wymagania
o Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie , że tabor kolejowy objęty pomocą będzie wykorzystywany wyłącznie do transportu intermodalnego mającego swój początek lub koniec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebiegającego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
o O wsparcie może ubiegać się terminal przy zakładzie przemysłowym, ale przedsiębiorca świadczący usługi terminalowe może otrzymać pomoc, jeżeli zobowiąże się do zapewnienia dostępu na przejrzystych, równych i niedyskryminujących warunkach do usług terminalowych, których dotyczy przedsięwzięcie, wszystkim podmiotom zainteresowanym korzystaniem z tych usług. Dodatkowo przedmiot realizacji przedsięwzięcia objęty pomocą musi być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego.


Budżet
o W ramach naboru projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach KPO nie przewiduje się minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych dla projektów ubiegających się o wsparcie.


Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi TRANSPORTU INTERMODALNEGO.STWORZYMY DOKUMENTACJĘ ZA CIEBIE


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

 • Zwiększysz szansę na wzrost zysków  firmy (posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania w na transport intermodalny - sporządzimy skuteczną dokumentację aplikacyjną)
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój 
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić konkurencji
 • 17-letnie doświadczenie naszego zespołu i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas

Powierz projekt doświadczonemu zespołowi -
z sukcesem pozyskaliśmy
dofinansowanie
na infrastrukturę intermodalną
w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 w ramach PO IiŚ


CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ? • Sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Przygotujemy studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (AKK) według wytycznych CUPT 
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego

Dzięki opracowanej przez nas dokumentacji nasi klienci otrzymali już ponad 1,9 MLD zł ze środków UE

Ścieżka SMART

 • Dotacje na Innowacje

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość