DLACZEGO POWINIENEŚ NAS WYBRAĆ ?

 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • Prawie 2 miliardy pozyskanych środków z Funduszy UE
 • Profesjonalizm w działaniu
 • Terminowość
 • Skuteczna współpraca

GOSPODARKA ODPADAMI


NABÓR WNIOSKÓW 

 RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI – NFOŚiGW


Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Dla przedsiębiorców w I kwartale 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami” na następujące rodzaje przedsięwzięć:
1) dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
2) budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
b) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
c) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie,
d) instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie
e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;
3) rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4) rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

Nabór będzie trwał do 30.12.2024 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r.

Formy dofinansowania to: dotacja i pożyczka.

Dofinansowanie w formie dotacji:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:

 • budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,
 • budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady medyczne lub weterynaryjne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów medycznych i weterynaryjnych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,
b) do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:
 •   budowie, rozbudowie, modernizacji:
i. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
ii. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon i odpadów z opakowań wielomateriałowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
iii. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych,
 • dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie:
 • WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku);
 • na warunkach rynkowych, wówczas pożyczka nie stanowi pomocy publicznej).
Pożyczka może być częściowo umorzona, przy czym nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych ani pożyczka na przedsięwzięcie, na które udzielono również dotacji ze środków NFOŚiGW.
STWORZYMY DOKUMENTACJĘ ZA CIEBIE


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY: • Zwiększysz szansę na wzrost zysków  firmy
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić Twojej konkurencji
 • 17-letnie doświadczenie naszego zespołu i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas
 • Wsparcie solidnego i terminowego zespołu

CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ?


 • Sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania i ukierunkujemy projekt w  świetle kryteriów oceny wniosków
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Przygotujemy studium wykonalności według wytycznych NFOŚiGW
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego


Dotacje na Innowacje

 • Dotacje

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość