DLACZEGO POWINIENEŚ NAS WYBRAĆ?

 • 17 - letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • Prawie 2 miliardy PLN pozyskanych środków
 • Profesjonalizm w działaniu
 • Wsparcie na każdym etapie aplikowania o środki
 • Terminowość i solidność

NABÓR WNIOSKÓW

Ścieżka Smart


KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
(rankingujące wspólne)

1. Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R  (0/ 1/2/3/12 pkt)
Instytucja sprawdzi, czy występująca w projekcie innowacja na poziomie minimum krajowym jest efektem zakupionych wyników prac B+R, przeprowadzonych przez wnioskodawcę poza projektem albo planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej modułu Infrastruktura B+R albo planowanych do przeprowadzenia w module B+R. Kryterium jest oceniane w oparciu o jeden z 3 modułów: B+R, Wdrożenie innowacji, Infrastruktura B+R. W przypadku, gdy w projekcie występuje więcej niż jedna innowacja, za którą możliwe jest przyznanie punktów zgodnie z opisem kryterium, projekt otrzyma punkty za innowację najwyżej punktowaną (punkty w ramach kryterium nie sumują się).

2. Potencjał innowacji do transformacji rynku (0/3/5 pkt)

Instytucja oceni, czy występująca w projekcie innowacja ma potencjał do transformacji istniejącego rynku docelowego produktów (wyrobów lub usług) albo wykreowania nowego rynku.

3 Ekoinnowacja na poziomie kraju (0/1/2 pkt)

Instytucja oceni, czy projekt dotyczy opracowania lub wdrożenia ekoinnowacji na poziomie kraju, tj. wszystkich form innowacji – technicznych i pozatechnicznych – które stwarzają szanse dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko lub ograniczaniu go, bądź też dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów. Ekoinnowacje są ściśle powiązane ze sposobem, w jaki wykorzystujemy zasoby naturalne oraz z tym, jak produkujemy i konsumujemy, a także z pojęciami eko-efektywności i przemysłu ekologicznego.
Ekoinnowacja może być technologią środowiskową lub produktem, który jest wynikiem ekoprojektowania.

4. Innowacja cyfrowa na poziomie kraju (0/1/2/3 pkt)

Instytucja oceni, czy projekt dotyczy innowacji cyfrowych. Przez innowację cyfrową rozumie się innowację w procesie biznesowym lub produktową ze względu na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Przyznanie punktów w tym kryterium jest możliwe pod warunkiem, że cechy i funkcjonalności innowacji zostały odzwierciedlone we wskaźnikach projektu.

5. Współpraca w związku z projektem (0/2 pkt)

Instytucja oceni, czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie wymierne korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być, potwierdzony umową.


6. Społeczne znaczenie innowacji (0/2pkt)

Instytucja oceni, czy głównym przeznaczeniem innowacji jest pozytywne znaczenie dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia, lub spowolnienia zmian klimatu.


WSPÓŁPRACA Z NAMI


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:
 • Zwiększysz szansę na wzrost zysków firmy
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój firmy
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić Twojej konkurencji
 • Nasze 17-letnie doświadczenie i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas 


 CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ?

 • Dobierzemy odpowiedni program dotacyjny i sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy zgodnie z kryteriami oceny
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt 
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Terminowość i profesjonalizm
 • 17-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału
 • Bogate portfolio projektów w różnych branżach
 • Ponad 1,9 MLD zł pozyskanych środków UE
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów

Dotacje Rolnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Terminowość