Nabór na projekty z zakresu gospodarki odpadami NFOŚiGW

Racjonalna gospodarka odpadami - Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

W IV kwartale 2023 roku dla przedsiębiorców będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami” na następujące rodzaje przedsięwzięć:
1) dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
2) budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
b) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
c) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie,
d) instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie
e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;
3) rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
4) rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r.

Formy dofinansowania to: dotacja i pożyczka.

Dofinansowanie w formie dotacji:
a) do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł, lub

b) do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie:
  • WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku);
  • na warunkach rynkowych, wówczas pożyczka nie stanowi pomocy publicznej).
Pożyczka może być częściowo umorzona, przy czym nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych ani pożyczka na przedsięwzięcie, na które udzielono również dotacji ze środków NFOŚiGW.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy !

Więcej informacji na naszej stronie: Gospodarka odpadami - recykling >> czytaj więcej