• Nie masz czasu ani wiedzy jak wejść na rynek polski i rozwijać na nim swój biznes ? 
 • Przerażają Cię procedury związane z założeniem działalności gospodarczej w Polsce ?
 • Szukasz firmy, która pomoże Ci założyć spółkę, oddział lub przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce ?

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

ZAKŁADANIE SPÓŁKI

W Polsce każda osoba zagraniczna może prowadzić działalność gospodarczą na polskim terytorium w ramach spółki z o.o. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej obowiązujące regulacje prawne uprawniają wszystkie osoby zagraniczne zarówno do zakładania jak i uczestnictwa w spółce z o.o. na identycznych zasadach, jakie obowiązują polskich obywateli.
Istnieje kilka sposobów na rejestrację spółki w Polsce przez osoby zagraniczne, bez konieczności osobistej wizyty w Polsce. Przykłady:
 • założenie nowej spółki w Polsce za pośrednictwem pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego kancelarii prawnej, która będzie mogła reprezentować klienta zarówno przed notariuszem jak i sądem rejestrowym; taka procedura trwa około 14-30 dni.
 • rejestracja spółki w Polsce w formie elektronicznej poprzez system dostępny online. Ten sposób jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających polski podpis elektroniczny. W przypadku braku polskiego podpisu elektronicznego, założenie spółki będzie możliwe jedynie poprzez udzielenie pełnomocnictwa firmie prawniczej; procedura zakładania spółki online trwa co do zasady 24 godziny, najczęściej 2-7 dni.
 • zakup gotowej spółki w Polsce, który odbywa się na podstawie udzielonego prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania na terenie Polski.
ZAKŁADANIE ODDZIAŁU

Oddział spółki zagranicznej stanowi jedną z możliwych form prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w Polsce. Oddział jest częścią działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego i nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. W ramach oddziału firma zagraniczna prowadzi swoją działalność gospodarczą poza siedzibą lub głównym miejscem jej prowadzenia, a przedmiot tej działalności nie może wykraczać poza przedmiot działalności prowadzonej przez firmę zagraniczną w kraju jej siedziby.
Oddział firmy zagranicznej jest wyodrębnioną jednostką pod względem organizacyjnym, personalnym, ekonomicznym i technicznym, jednakże nie posiada podmiotowości prawnej, co oznacza, że nie ma osobowości i zdolności prawnej. Za zobowiązania oddziału odpowiada przedsiębiorca zagraniczny. Oddział nie ma również zdolności sądowej i nie może być stroną postępowania sądowego, za wyjątkiem spraw pracowniczych. Oddział firmy zagranicznej zatrudnia na podstawie umocowania udzielonego przez firmę zagraniczną.
Spółka zagraniczna może rozpocząć działalność na terytorium Polski w ramach swojego oddziału po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców, spółka zagraniczna musi złożyć do akt rejestrowych:
 • W przypadku gdy działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – odpis tych dokumentów,
 • W przypadku gdy działa na podstawie wpisu do rejestru – odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Spółka zagraniczna, prowadząca oddział na terytorium Polski, jest zobowiązana do zapłaty podatku CIT oraz podatku VAT.
Oddziały z siedzibą na terytorium Polski mogą tworzyć przedsiębiorcy zagraniczni mający siedzibę we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w Polsce, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę na to pozwalają. Przedsiębiorcy mogą założyć oddział w Polsce na zasadzie wzajemności, tzn. możliwość założenia oddziału jest uzależniona od tego, czy umowy międzynarodowe zapewniają polskim przedsiębiorcom podobnie uprawnienia za granicą.
Utworzenie oddziału na terytorium Polski stwarza obowiązek ustanowienia przez spółkę zagraniczną osoby upoważnionej do reprezentacji, którą może być wybrana osoba fizyczna, zarówno obywatel polski, jak i obcokrajowiec.
Spółka zagraniczna, która utworzyła oddział, jest obowiązana:
 • stosować do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy i dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać Ministrowi Rozwoju i Technologii wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
ZAKŁADANIE PRZEDSTAWICIELSTWA

Przedstawicielstwo jest instytucją prawną umożliwiającą przedsiębiorcom zagranicznym prowadzenie na terytorium Polski działalności w zakresie promocji i reklamy oferowanych przez nich produktów lub usług. Przedstawicielstwu przysługuje znacznie mniejszy zakres kompetencji niż oddziałowi firmy zagranicznej. Prowadzenie przedstawicielstwa nie uprawnia do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Dzięki przedstawicielstwu podmiot zagraniczny może się promować, np. poprzez udział w targach, konferencjach oraz innych wydarzeniach branżowych, ale nie może działać jak oddział, zaciągać zobowiązań z obecnymi lub nowymi kontrahentami.
Przedstawicielstwo stanowi wygodny sposób na pozyskiwanie klientów z Polski bez potrzeby zakładania spółki, co jest procesem czasochłonnym i kosztownym.
W przypadku zakładania przedstawicielstwa nie obowiązuje zasada wzajemności, a zatem przedstawicielstwo może być założone przez każdego przedsiębiorcę zagranicznego, niezależnie od tego czy państwo, w którym podmiot jest zarejestrowany, należy do Unii Europejskiej lub Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Warunkiem otwarcia przedstawicielstwa w Polsce jest uzyskanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce wydaje minister rozwoju i technologii jako minister właściwy do spraw gospodarki.
W celu uzyskania wpisu do wskazanego rejestru należy złożyć wniosek wraz z załącznikami i potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej. Wniosek o wpis jest sporządzany w języku polskim i powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i formę prawną firmy zagranicznej;
 • przedmiot głównej działalności gospodarczej firmy zagranicznej;
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do jej reprezentowania;
 • adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Firma zagraniczna chcąca otworzyć przedstawicielstwo w Polsce jest zobowiązana do posiadania tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu), będącego jego główną siedzibą w Polsce. Ponadto ma obowiązek ustanowić osobę upoważnioną reprezentowania go w Polsce.

POMAGAMY W UTWORZENIU SPÓŁKI, ZAŁOŻENIU ODDZIAŁU LUB PRZEDSTAWICIELSTWA FIRMY ZAGRANICZNEJ W POLSCE

Zapoznaj się z korzyściami ze współpracy z nami oraz z naszą kompleksową ofertą w zakresie zarządzania inwestycją !


KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI

- Oszczędzimy Twój czas na planowanie i realizację inwestycji 

- Będziemy organizować, nadzorować i raportować jej przebieg

- Pomożemy pozyskać finansowanie 

- Będziemy reprezentować Twoją firmę w instytucjach finansowych

- Pomożemy w doborze wykonawców/ dostawców 


- Skoordynujemy procesy ich wyboru i realizacji umów

- Będziemy zarządzać budżetem i płynnością finansową inwestycji

- Sporządzimy harmonogram realizacji inwestycji i biznes plan

- Zbudujemy model, które pomoże podejmować lepsze decyzje

-  Pomożemy wdrożyć strategię finansową Twojej firmy

ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ - CO ROBIMY?

PLANOWANIE INWESTYCJI W POLSCE


FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Badanie i analiza rynku pod kątem dogodnej lokalizacji inwestycji w Polsce
 • Badanie popytu na produkty/usługi na rynku polskim i szacowanie przychodów operacyjnych
 • Identyfikacja wariantów realizacji inwestycji w Polsce i wybór optymalnych rozwiązań według oczekiwań Twojej firmy
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk inwestycyjnych tj. ograniczeń prawnych, finansowych czy rynkowych
 • Wyszukiwanie konkretnych nieruchomości dla planowanej inwestycji na terenie Polski według zdefiniowanych kryteriów
 • Pomoc w sporządzeniu dokumentów do Polskiej Strefy Inwestycji – ulga podatkowa

SZACOWANIE BUDŻETU INWESTYCJI i ANALIZA FINANSOWA

 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych 
 • Oszacowanie kosztów operacyjnych Twojej firmy wraz z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto w danym okresie
 • Prognozy finansowe : - Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Bilans - z uwzględnieniem oszacowanych wcześniej przychodów, kosztów, kapitału obrotowego netto, zobowiązań kredytowych, leasingowych czy podatkowych w danym okresie analizy
 • Analiza opłacalności planowanej inwestycji - NPV, IRR, ROS, ROE, ROI, inne wskaźniki oraz próg rentowności BEP (Break Even Point)


DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Sporządzenie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o finansowanie (biznes plan, wniosek, studium wykonalności, inne wymagane)
 • Reprezentacja klienta w instytucji finansującej m.in tym w banku
 •  Inne usługi 
REALIZACJA INWESTYCJI W POLSCE


ORGANIZOWANIE I KOORDYNOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO  

Koordynowanie procesów związanych z uruchomieniem inwestycji w Polsce:

Pomoc na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia od wyboru firm projektowych po wybór dostawców i wykonawców robót budowlanych, wyposażenia, rozwiązań IT itd. do momentu uruchomienia przedsięwzięcia

Przykładowy zakres usług:

 • Utworzenie spółki w Polsce
 • Utworzenie konta bankowego w Polsce
 • Wyszukanie dogodnej lokalizacji inwestycji
  (wynajem, zakup, zakup pod budowę)
 • Przeprowadzenie Twojej firmy przez proces budowy budynków, hal produkcyjnych, magazynowych związanych z przedsięwzięciem (w tym dokonanie wyboru wykonawców i koordynowanie i raportowanie postępu prac)

 • Zorganizowanie i skoordynowanie procesu zakupu, wynajmu nieruchomości
 • Wyszukanie dostawców rozwiązań według oczekiwań Twojej firmy
 • Pomoc w pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń na etapie budowy
 • Prowadzenie stałej kontroli nad sprawną i terminową realizacją projektu
 • Stałe raportowanie zaawansowania procesu realizacji inwestycji


ZARZĄDZANIE FINANSAMI W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

 • Zaplanowanie inwestycji tak, by stale utrzymywać optymalny poziom środków pieniężnych
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania w banku lub z innych źródeł
 • Nadzorowanie terminowego przebiegu inwestycji i wydatkowanie środków zgodnie z planem
 • Zbudowanie modelu finansowego, który pomoże realizować optymalne decyzje
 • Przygotowanie częstych raportów z wydatkowania budżetu inwestycji
 • Reprezentowanie Twojej firmy w instytucjach finansowych

WSPARCIE W WYBORZE DOSTAWCÓW i PRACOWNIKÓW

 • Pomoc w wyborze odpowiednich dostawców według oczekiwań Twojej firmy mając na uwadze określony budżet
 • Wsparcie zakupowe
 • Pomoc w utworzeniu zespołu pracowniczego

Oferujemy inne usługi wspierające projek 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI TWOJEJ FIRMY


ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Zorganizowanie za Ciebie Działu Finansowego lub jego wsparcie oraz nadzorowanie jako podmiotu zewnętrznego
 • Ocena czy budżet firmy jest wydatkowany optymalnie i zgodnie z planem
 • Sprawdzenie, które obszary firmy generują wysokie koszty i czy jest to uzasadnione
 • Wskazanie obszarów problemowych
 • Wskazanie jak optymalnie zarządzać płynnością firmy
 • Zoptymalizowanie sposobu zarządzania kapitałem obrotowym netto firmy
 • Sporządzenie niezależnych raportów i analiz finansowych pozwalających odpowiedzieć na pytania, czy firma zmierza w dobrym kierunku, jaka jest jej kondycja i co należy zmodyfikować
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej pod wnioski unijne lub inne instytucje finansowe celem uzyskania finansowania
 • Reprezentowanie Twojej firmy w instytucjach finansowych


KOORDYNATOR TWOJEJ INWESTYCJI

KOMU POMAGAMY?


 • Inwestorom zamierzającym zrealizować inwestycję w Polsce
 • Firmom z sektora MŚP, które zamierzają realizować inwestycje, ale nie mają czasu aby się tym zająć
 • Firmom z sektora MŚP w tym podmiotom zagranicznym, które potrzebują zewnętrznego wsparcia w zakresie zarządzania finansami i kontroli wydatkowania środków i oceny rentowności sprzedaży

DLACZEGO MY ?


Jesteśmy godną zaufania firmą konsultingową, która od 2007 roku zajmuje się tematyką inwestycji oraz związanych z nią aspektami finansowymi. Świadczymy profesjonalne usługi wspierające firmy i inne podmioty na każdym etapie ich rozwoju.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie zaplanować i przeprowadzić inwestycję oraz długoterminowo monitorować jej efekty, w tym pod względem finansowym.

Wieloletnie doświadczenie przy projektach z różnych branż przekłada się na olbrzymie pokłady wiedzy, jakie jesteśmy w stanie przekazać w ramach planowanego przez Twoją firmę przedsięwzięcia.

Jesteśmy terminowi i solidni, co potwierdzają posiadane przez nas referencje i długa lista obsłużonych klientów.

 

Zrealizowaliśmy ponad 600 projektów inwestycyjnych w różnych branżach i modelach biznesowych, uwzględniających aspekty finansowe i ekonomiczne. Różnorodność zrealizowanych przez nas projektów pozwala nam profesjonalnie wspierać również Twoją firmę.

Naszym celem jest profesjonalne wsparcie podmiotów zamierzających zrealizować inwestycje na terenie Polski. Dzięki zdobytej wiedzy i 17-letniemu doświadczeniu naszego zespołu jesteśmy w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić cały proces inwestycyjny począwszy od planowania, po wyszukanie odpowiednich nieruchomości, przeprowadzenie przez proces budowy czy zakupu nieruchomości oraz szybko i sprawnie wyłonić wykonawców (w tym budowlanych) i dostawców optymalnych rozwiązań.


Oferujemy szerokie wsparcie dla zarządów spółek w kwestiach finansowych.
Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 600 projektów i pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł z UE

EKO BUDOWNICTWO

BRANŻA MEBLARSKA

ODZYSK TWORZYW SZTUCZNYCH

.

OZE I ENERGIA SZCZYTOWA

INNOWACJE

ROZWÓJ BRANŻ

Krótki zarys

PROBLEMY JAKIE POMOŻEMY ROZWIĄZAĆ

 • Oszczędzimy Twój czas i pracowników Twojej firmy
 • Oszczędzimy czas Zarządu Twojej firmy
 • Zaplanujemy inwestycję tak, by stale utrzymywać optymalny poziom środków pieniężnych
 • Podpowiemy jak utrzymać odpowiednią płynność finansową i zmaksymalizować zyski Twojej firmy
 • Będziemy prowadzić i koordynować inwestycję i nadzorować terminowy jej przebieg 
 • Będziemy na bieżąco kontrolować wydatkowanie środków zgodnie z planem w ramach zdefiniowanego budżetu i odpowiednio reagować
 • Pomożemy utrzymać porządek w finansach Twojego przedsiębiorstwa
 • Sporządzimy analizy i wiarygodne raporty finansowe dzięki którym zidentyfikowane zostaną obszary problemowe i wytyczone zostaną dalsze kierunki rozwoju
 • Pomożemy pozyskać finansowanie
 • Zapewnimy współpracę z bankami i innymi podmiotami finansowymi co usprawni funkcjonowanie Twojej firmy
 • Dostarczymy wiedzę finansową jakiej nie mają Twoi księgowi
 • Oferujemy inne wsparcie w obszarze finansowym według Twoich potrzeb


Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość