• Nie masz czasu ani wiedzy jak pozyskać finansowanie zewnętrzne na rozwój swojego biznesu ? 
 • Przerażają Cię procedury związane z kredytem lub innymi instrumentami finansowymi ?
 • Szukasz firmy, która pomoże Ci uzyskać dodatkowe źródło finansowania inwestycji ?
 • Chciałbyś skorzystać z optymalnych dla Ciebie rozwiązań finansowych ?

POŚREDNICTWO FINANSOWE

USŁUGI KONSULTACYJNE I POŚREDNICTWO W FINANSOWANIU INWESTYCJI

Usługi konsultacyjne i pośrednictwo w finansowaniu inwestycji:
 • Konsultacje i pośrednictwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla planowanej inwestycji, w tym:
  • analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej, przygotowanie modelu finansowego i biznes planu,
  • identyfikacja potrzeb finansowych i przedstawienie dostępnych źródeł finansowania,
  • opracowanie harmonogramu i przygotowanie dokumentacji wymaganej do pozyskania finansowania zewnętrznego,
  • nawiązanie i koordynowanie kontaktu z instytucjami finansowymi udzielającymi finansowania,
  • udział w prowadzonych z nimi negocjacjach oraz w zamknięciu transakcji,
  • koordynację prac zaangażowanego zespołu,
  • pomoc przy opracowywaniu raportów dla instytucji finansowych udzielających finansowania,
  • doradztwo i wsparcie przy refinansowaniu kapitału zaangażowanego w realizację inwestycji i zmianie warunków finansowania.
 • Analiza projektów i strategii biznesowych klienta, aby określić optymalną strukturę finansowania (m.in. wysokość kredytu), przygotowanie propozycji struktury finansowania i pomoc w wyborze odpowiedniego partnera finansowego.
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej zgodnej z wymaganiami banku, w tym opracowanie wniosku kredytowego na podstawie dokumentów oraz informacji przekazanych przez klienta, przygotowanie modelu finansowego i biznes planu, pozyskanie i przedstawienie ofert z zainteresowanych banków, kontakt z bankiem na etapie procesowania wniosku kredytowego, aż do etapu uzyskania pozytywnej i wiążącej decyzji kredytowej, wsparcie przy podpisywaniu Umowy Kredytowej, koordynacja procesu uruchamiania transz kredytu pod realizację inwestycji oraz sprzedaży mieszkań, aż do zakończenia budowy inwestycji.
 • Doradztwo w zakresie zapotrzebowania na środki obrotowe – pomoc w wyborze sposobu finansowania bieżących potrzeb.
JAKIE INSTRUMENTY FINANSOWEGO DLA TRANSAKCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH?

Pomagamy w zakresie takich instrumentów finansowych jak:
 • Akredytywa
Akredytywa stanowi instrument finansowy oferowany przez banki, który może być stosowany w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. Instrument ten zapewnia dostawcy natychmiastowy przelew wierzytelności, natomiast odbiorcy pozwala uzależnić dokonanie zapłaty od spełnienia przez dostawcę określonych warunków. Akredytywa pełni funkcję gwarancyjną i często jest wykorzystywana przez przedsiębiorców w rozliczeniach z nieznanymi sobie kontrahentami mającymi siedzibę w innej części kraju lub innym państwie.
Akredytywa polega na wydzieleniu określonej sumy środków pieniężnych z rachunku bankowego zleceniodawcy (odbiorcy) i zarezerwowaniu jej na pokrycie zobowiązań wobec beneficjenta (dostawcy). Proces płatności przebiega w ten sposób, że odbiorca występuje do swojego banku o jej otwarcie i zabezpiecza środki na jej pokrycie, następnie odbywa się wysłanie towaru i wymiana dokumentów między stronami, a na koniec dostawca otrzymuje od banku zapłatę.

 • Faktoring
Faktoring stanowi usługę finansową, która pozwala przedsiębiorcom zamianę faktur na gotówkę. Firmy korzystając z faktoringu, przekazują swoją wierzytelność faktorowi (firmie udzielającej finansowania), aby nie czekać na pieniądze od kontrahentów. 
Zgodnie z definicją faktoring polega na tym, że przedsiębiorca (czyli faktorant) przekazuje firmie udzielającej finansowania (faktorowi) faktury z odroczonym terminem płatności (nieprzeterminowane), a faktor wypłaca faktorantowi należność z faktury nawet w kilka minut po jej przekazaniu. Oznacza to, że faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi, tym samym umożliwia finansowanie bieżącej działalności firmy i poprawia jej płynność finansową.
ZALETY POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

 • Możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności przedsiębiorstwa
 • Zaspokojenie indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • Doprecyzowanie dostępnych rozwiązań i możliwości dla Twojej firmy
 • Wybór najlepszych na rynku rozwiązań finansowych dla Twojej firmy
 • Bieżąca obsługa posiadanych instrumentów finansowych
 • Optymalizacja procesów związanych z finansowaniem
 • Oszczędność czasu
 • Kontakt z instytucjami finansowymi
Pośrednictwo finansowe to szybka droga do rozwoju Twojej firmy i Twojego biznesu !

POMAGAMY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

Zapoznaj się z korzyściami ze współpracy z nami oraz z naszą kompleksową ofertą w zakresie zarządzania inwestycją !


KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NAMI

- Oszczędzimy Twój czas na planowanie i realizację inwestycji 

- Będziemy organizować, nadzorować i raportować jej przebieg

- Pomożemy pozyskać finansowanie 

- Będziemy reprezentować Twoją firmę w instytucjach finansowych

- Pomożemy w doborze wykonawców/ dostawców 


- Skoordynujemy procesy ich wyboru i realizacji umów

- Będziemy zarządzać budżetem i płynnością finansową inwestycji

- Sporządzimy harmonogram realizacji inwestycji i biznes plan

- Zbudujemy model, które pomoże podejmować lepsze decyzje

-  Pomożemy wdrożyć strategię finansową Twojej firmy

ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ - CO ROBIMY?

PLANOWANIE INWESTYCJI W POLSCE


FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 • Badanie i analiza rynku pod kątem dogodnej lokalizacji inwestycji w Polsce
 • Badanie popytu na produkty/usługi na rynku polskim i szacowanie przychodów operacyjnych
 • Identyfikacja wariantów realizacji inwestycji w Polsce i wybór optymalnych rozwiązań według oczekiwań Twojej firmy
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk inwestycyjnych tj. ograniczeń prawnych, finansowych czy rynkowych
 • Wyszukiwanie konkretnych nieruchomości dla planowanej inwestycji na terenie Polski według zdefiniowanych kryteriów
 • Pomoc w sporządzeniu dokumentów do Polskiej Strefy Inwestycji – ulga podatkowa

SZACOWANIE BUDŻETU INWESTYCJI i ANALIZA FINANSOWA

 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych 
 • Oszacowanie kosztów operacyjnych Twojej firmy wraz z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto w danym okresie
 • Prognozy finansowe : - Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Bilans - z uwzględnieniem oszacowanych wcześniej przychodów, kosztów, kapitału obrotowego netto, zobowiązań kredytowych, leasingowych czy podatkowych w danym okresie analizy
 • Analiza opłacalności planowanej inwestycji - NPV, IRR, ROS, ROE, ROI, inne wskaźniki oraz próg rentowności BEP (Break Even Point)


DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Sporządzenie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o finansowanie (biznes plan, wniosek, studium wykonalności, inne wymagane)
 • Reprezentacja klienta w instytucji finansującej m.in tym w banku
 •  Inne usługi 
REALIZACJA INWESTYCJI W POLSCE


ORGANIZOWANIE I KOORDYNOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO  

Koordynowanie procesów związanych z uruchomieniem inwestycji w Polsce:

Pomoc na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia od wyboru firm projektowych po wybór dostawców i wykonawców robót budowlanych, wyposażenia, rozwiązań IT itd. do momentu uruchomienia przedsięwzięcia

Przykładowy zakres usług:

 • Utworzenie spółki w Polsce
 • Utworzenie konta bankowego w Polsce
 • Wyszukanie dogodnej lokalizacji inwestycji
  (wynajem, zakup, zakup pod budowę)
 • Przeprowadzenie Twojej firmy przez proces budowy budynków, hal produkcyjnych, magazynowych związanych z przedsięwzięciem (w tym dokonanie wyboru wykonawców i koordynowanie i raportowanie postępu prac)

 • Zorganizowanie i skoordynowanie procesu zakupu, wynajmu nieruchomości
 • Wyszukanie dostawców rozwiązań według oczekiwań Twojej firmy
 • Pomoc w pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń na etapie budowy
 • Prowadzenie stałej kontroli nad sprawną i terminową realizacją projektu
 • Stałe raportowanie zaawansowania procesu realizacji inwestycji


ZARZĄDZANIE FINANSAMI W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

 • Zaplanowanie inwestycji tak, by stale utrzymywać optymalny poziom środków pieniężnych
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania w banku lub z innych źródeł
 • Nadzorowanie terminowego przebiegu inwestycji i wydatkowanie środków zgodnie z planem
 • Zbudowanie modelu finansowego, który pomoże realizować optymalne decyzje
 • Przygotowanie częstych raportów z wydatkowania budżetu inwestycji
 • Reprezentowanie Twojej firmy w instytucjach finansowych

WSPARCIE W WYBORZE DOSTAWCÓW i PRACOWNIKÓW

 • Pomoc w wyborze odpowiednich dostawców według oczekiwań Twojej firmy mając na uwadze określony budżet
 • Wsparcie zakupowe
 • Pomoc w utworzeniu zespołu pracowniczego

Oferujemy inne usługi wspierające projek 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI TWOJEJ FIRMY


ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 • Zorganizowanie za Ciebie Działu Finansowego lub jego wsparcie oraz nadzorowanie jako podmiotu zewnętrznego
 • Ocena czy budżet firmy jest wydatkowany optymalnie i zgodnie z planem
 • Sprawdzenie, które obszary firmy generują wysokie koszty i czy jest to uzasadnione
 • Wskazanie obszarów problemowych
 • Wskazanie jak optymalnie zarządzać płynnością firmy
 • Zoptymalizowanie sposobu zarządzania kapitałem obrotowym netto firmy
 • Sporządzenie niezależnych raportów i analiz finansowych pozwalających odpowiedzieć na pytania, czy firma zmierza w dobrym kierunku, jaka jest jej kondycja i co należy zmodyfikować
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej pod wnioski unijne lub inne instytucje finansowe celem uzyskania finansowania
 • Reprezentowanie Twojej firmy w instytucjach finansowych


KOORDYNATOR TWOJEJ INWESTYCJI

KOMU POMAGAMY?


 • Inwestorom zamierzającym zrealizować inwestycję w Polsce
 • Firmom z sektora MŚP, które zamierzają realizować inwestycje, ale nie mają czasu aby się tym zająć
 • Firmom z sektora MŚP w tym podmiotom zagranicznym, które potrzebują zewnętrznego wsparcia w zakresie zarządzania finansami i kontroli wydatkowania środków i oceny rentowności sprzedaży

DLACZEGO MY ?


Jesteśmy godną zaufania firmą konsultingową, która od 2007 roku zajmuje się tematyką inwestycji oraz związanych z nią aspektami finansowymi. Świadczymy profesjonalne usługi wspierające firmy i inne podmioty na każdym etapie ich rozwoju.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie zaplanować i przeprowadzić inwestycję oraz długoterminowo monitorować jej efekty, w tym pod względem finansowym.

Wieloletnie doświadczenie przy projektach z różnych branż przekłada się na olbrzymie pokłady wiedzy, jakie jesteśmy w stanie przekazać w ramach planowanego przez Twoją firmę przedsięwzięcia.

Jesteśmy terminowi i solidni, co potwierdzają posiadane przez nas referencje i długa lista obsłużonych klientów.

 

Zrealizowaliśmy ponad 600 projektów inwestycyjnych w różnych branżach i modelach biznesowych, uwzględniających aspekty finansowe i ekonomiczne. Różnorodność zrealizowanych przez nas projektów pozwala nam profesjonalnie wspierać również Twoją firmę.

Naszym celem jest profesjonalne wsparcie podmiotów zamierzających zrealizować inwestycje na terenie Polski. Dzięki zdobytej wiedzy i 17-letniemu doświadczeniu naszego zespołu jesteśmy w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić cały proces inwestycyjny począwszy od planowania, po wyszukanie odpowiednich nieruchomości, przeprowadzenie przez proces budowy czy zakupu nieruchomości oraz szybko i sprawnie wyłonić wykonawców (w tym budowlanych) i dostawców optymalnych rozwiązań.


Oferujemy szerokie wsparcie dla zarządów spółek w kwestiach finansowych.
Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 600 projektów i pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł z UE

EKO BUDOWNICTWO

BRANŻA MEBLARSKA

ODZYSK TWORZYW SZTUCZNYCH

.

OZE I ENERGIA SZCZYTOWA

INNOWACJE

ROZWÓJ BRANŻ

Krótki zarys

PROBLEMY JAKIE POMOŻEMY ROZWIĄZAĆ

 • Oszczędzimy Twój czas i pracowników Twojej firmy
 • Oszczędzimy czas Zarządu Twojej firmy
 • Zaplanujemy inwestycję tak, by stale utrzymywać optymalny poziom środków pieniężnych
 • Podpowiemy jak utrzymać odpowiednią płynność finansową i zmaksymalizować zyski Twojej firmy
 • Będziemy prowadzić i koordynować inwestycję i nadzorować terminowy jej przebieg 
 • Będziemy na bieżąco kontrolować wydatkowanie środków zgodnie z planem w ramach zdefiniowanego budżetu i odpowiednio reagować
 • Pomożemy utrzymać porządek w finansach Twojego przedsiębiorstwa
 • Sporządzimy analizy i wiarygodne raporty finansowe dzięki którym zidentyfikowane zostaną obszary problemowe i wytyczone zostaną dalsze kierunki rozwoju
 • Pomożemy pozyskać finansowanie
 • Zapewnimy współpracę z bankami i innymi podmiotami finansowymi co usprawni funkcjonowanie Twojej firmy
 • Dostarczymy wiedzę finansową jakiej nie mają Twoi księgowi
 • Oferujemy inne wsparcie w obszarze finansowym według Twoich potrzeb


Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość