Rozpoczęła się wstępna kwalifikacja projektów z zakresu transportu intermodalnego

Informujemy, iż trwa wstępna kwalifikacja projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), która polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach KPO oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jednostki wspierającej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Wstępna kwalifikacja projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest prowadzona do odwołania.

Wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności mogą zostać objęte inwestycje wpisujące się w cele określone w dokumencie pn. „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”, przyjętym uchwałą nr 177/2022 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. Inwestycje będą mogły obejmować zarówno działania punktowe w obszarze budowy, rozbudowy i unowocześnienia terminali przeładunkowych, stacji, ogólnodostępnych układów torowych zapewniających dostęp do terminali intermodalnych, bocznic prowadzących do terminali i bocznic w terminalach, zakupu specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych, a także w odniesieniu do urządzeń wykorzystywanych do przeładunku. Inwestycje mogą również obejmować działania z zakresu cyfryzacji zwiększające efektywność funkcjonowania terminali i obsługi towarów, stanowiąc element składowy.

Działania będą skoncentrowane na terminalach drogowo-kolejowych zlokalizowanych na sieci TEN-T oraz na zakupach specjalistycznego taboru do przewozów intermodalnych.

Pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu intermodalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego:

  1. Budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej, w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową.

  2. Zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych.

  3. Zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym.

  4. Zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

  5. Zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

Wstępna kwalifikacja projektów ma na celu umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów z zakresu transportu intermodalnego.

Ocena projektów będzie obejmowała m.in. weryfikację efektywności ekonomicznej proponowanych działań oraz będzie dokonywana zgodnie z kryteriami formalnymi oraz merytorycznymi stosowanymi dotychczas przy konkursach przez CUPT w tożsamym zakresie, m.in.:

  • zakres projektu powinien posiadać rzeczywisty potencjał ponadregionalny, tzn. cechować się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze;

  • sprawdzenia zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej, tj. z programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców z sektora transportu intermodalnego;

  • weryfikacji pod kątem spełniania unijnych wymogów środowiskowych, tj. czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska.

Wnioski o udzielenie pomocy publicznej należy złożyć przed rozpoczęciem projektu do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), które wstępnie oceni, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy, w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z edytowalną elektroniczną postacią wniosku i załączników. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien zostać opatrzony formularz wniosku.


Zapraszamy podmioty planujące korzystać ze wsparcia na realizację projektu z zakresu transportu intermodalnego do współpracy!