Nabory wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚIGW dla przedsiębiorstw

Aktualnie ze środków NFOŚiGW mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach następujących programów i inwestycji:

1. Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych.

Wsparcie jest udzielane na następujące typy projektów:

 • Budowa nowych oczyszczalni dla zakładów istniejących, prowadzących czynną produkcję w sektorach przemysłu spożywczego, w tym wspólnie oczyszczających ścieki komunalne przyjmowane spoza terenu zakładu;

 • Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni obsługujących sektory przemysłu spożywczego - oczyszczalnie przemysłowe, w tym wspólnie oczyszczające ścieki komunalne przyjmowane spoza terenu zakładu. Zakresem projektów mogą być również objęte systemy przyłączeniowe lub przesyłowe (kanały i rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami) do innych oczyszczalni ścieków;

 • Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących podczyszczalni ścieków przemysłowych sektora spożywczego odprowadzających ścieki do oczyszczalni komunalnych wraz z systemami przyłączeniowymi lub przesyłowymi (kanały i rurociągi tłoczne wraz z przepompowniami). Podczyszczalnie muszą być zlokalizowane na terenie zakładu, oczyszczalni przemysłowej lub oczyszczalni komunalnej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym do 30.09.2024 r. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki i wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego w kosztach kwalifikowalnych musi być nie mniejsza niż 1 mln zł.


2.Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami - Adaptacja do zmian klimatu.

W trybie ciągłym aż do 30.09.2026 r. spółki prawa handlowego mogą składać wnioski o dofinansowanie na takie typy projektów jak:

 • działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy:

 • działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa (finansowanie budowy kanalizacji deszczowej jest dopuszczalne, o ile przewidziano także inne działania służące adaptacji do zmian klimatu), obiekty służące retencji wody,

 • retencja korytowa lub przykorytowa, w tym: działania na rzecz renaturyzacji koryta cieków, rewitalizacji starorzeczy oraz odtwarzania mokradeł;

 • zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych;

 • usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

 • realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne;

 • przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych.

Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.


3.Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Racjonalna gospodarka odpadami. Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Do 30.06.2023 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć takich jak:

 • budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach przedsięwzięcia realizowany może być:

 1. zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania,

 2. budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 3. tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,

 4. budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,

 5. zakup kompostowników przydomowych,

 6. zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,

 7. zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,

 8. zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,

 9. zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych) oraz w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.


4. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Racjonalna gospodarka odpadami. Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Do 30.06.2023 r. można otrzymać dofinansowanie na takie przedsięwzięcia jak:

 • dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;

 • budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:

 1. odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,

 2. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,

 3. unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie ,

 4. instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie

 5. mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,

 6. wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;

 • rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 • rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW lub do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW) i pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.


5. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Ochrona powierzchni ziemi. Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych.

Do 22.12.2023 r. przedsiębiorcy mogą się starać o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowalnych na takie przedsięwzięcia jak:

 • rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji,

 • zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.


6. Zeroemisyjny system energetyczny. Wsparcie dla przemysłu energochłonnego.

W terminie do 22.12.2023 roku przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji energochłonnej, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe mogą wnioskować o wsparcie na takie przedsięwzięcia jak:

 • Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego poprzez realizację niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów. Do wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia mające na celu przekształcenie procesów technologicznych, a także jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii.

 • Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3. ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

 • Przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji, poprawiające gospodarowanie zasobami.

 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. Premia wynosi do 40 % wypłaconej kwoty pożyczki. Kwota pożyczki od 5 mln zł do 2 000 mln zł dla przedsięwzięć określonych w pkt. pierwszym, a od 5 mln zł do 300 mln zł dla pozostałych przedsięwzięć.


7. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu.

Do 28.04.2023 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW mogą wnioskować o wsparcie na inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • ciepło odpadowe,

 • energię ze źródeł odnawialnych,

 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

 • elementem uzupełniającym inwestycji może być:

 1. przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii),

 2. magazyn energii - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. Kwota pożyczki: do 300 mln zł.


8. Zeroemisyjny system energetyczny. Kogeneracja dla ciepłownictwa.

Do 15.12.2023 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, nie mniejszej niż 50 MW mogą skorzystać ze wsparcia na inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • ciepło odpadowe,

 • energię ze źródeł odnawialnych,

 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem inwestycji może być m.in.: przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) i magazyn ciepła - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn ciepła jest zintegrowanie go ze źródłem. Wyłączone ze wsparcia są instalacje: współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego i termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. Kwota pożyczki: do 300 mln zł.


9. Zeroemisyjny system energetyczny. Kogeneracja powiatowa.

W terminie do 20.12.2023 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, poniżej 50 MW mogą składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • ciepło odpadowe,

 • energię ze źródeł odnawialnych,

 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem inwestycji może być m.in.: przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii), przyłącze do sieci elektroenergetycznej, przyłącze gazowe, magazyn energii - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem, o którym mowa wcześniej. Wyłączone ze wsparcia są instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego i termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Dofinansowanie w formie dotacji: od 1 mln zł, natomiast kwota pożyczki: od 1 mln zł do 100 mln zł.


10. Zeroemisyjny system energetyczny. Przemysł energochłonny – OZE.

W terminie do 30.04.2023 roku przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe mogą składać wnioski na inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.

W ramach inwestycji dopuszcza się zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 48 miesięcy przed montażem.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. Premia do 30 % wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych. Kwota pożyczki: od 5 mln zł do 300 mln zł.


11. Zeroemisyjny system energetyczny. Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej.

Do 30.04.2023 roku przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe mogą otrzymać wsparcie na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3 ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia. Do dofinansowania w ramach programu priorytetowego zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

 • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;

 • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 • złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego;

 • inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. Premia do 20% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych. Kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł.


12. Polska Geotermia Plus. Część 1) Geotermia głęboka.

Do 30.06.2023 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na przedsięwzięcia:

I. Obligatoryjne:

1. Budowa nowej lub rozbudowa istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej/istniejących źródeł wytwarzania energii, opartej na źródle geotermalnym, w tym wykonanie kolejnego geotermalnego odwiertu produkcyjnego lub otworu chłonnego.

2. Modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej/ istniejących źródeł wytwarzania energii, opartej na źródle geotermalnym.

3. Modernizacja istniejącego otworu geotermalnego celem poprawy jego parametrów eksploatacyjnych.

4. Modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej/istniejących źródeł wytwarzania energii, opartej na źródle geotermalnym, inna niż wskazana w pkt 2

5. Zabiegi techniczne w istniejących otworach geotermalnych wydobywczych i zatłaczających

6. Rekonstrukcja otworu innego niż odwierconego w celach geotermalnych, w których wystąpiły przypływy wód termalnych.

II. Opcjonalne zakresy inwestycyjne możliwe do dofinansowania, w obrębie jednego systemu ciepłowniczego (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych):

1. Nowe źródła ciepła i/lub energii elektrycznej

2. Wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

3. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych w efektywnych energetycznie systemach ciepłowniczych lub w systemach, w których inwestycje niezbędne do osiągnięcia statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego zostaną rozpoczęte nie później niż w 3 lata od dnia rozpoczęcia projektu, na który udzielane jest dofinansowanie.

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji oraz pożyczki.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że pożyczka nie może zostać przeznaczona ma pokrycie kosztów przedsięwzięć, o których mowa w pkt II.2. W przypadku, gdy dotacja jest niewystarczająca do pokrycia kosztów wykonania pierwszego odwiertu badawczego, brakująca kwota powinna zostać pokryta ze środków własnych Beneficjenta. Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Beneficjenta (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty, w tym pożyczek ze środków NFOŚiGW itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. Dla tego rodzaju przedsięwzięć, warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie dotacji:

 • do 85% wartości kosztów kwalifikowanych dotyczących sieci ciepłowniczych,

 • do 50% kosztów kwalifikowanych na pozostałe inwestycje, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania bezzwrotnego na zadania nieobligatoryjne określone w punktach II.1 oraz II.3 może stanowić nie więcej niż 50% wartości kwoty przyznanej dotacji.

Maksymalna jednostkowa wielkość dotacji dla przedsięwzięć z zakresu I.1 oraz II.2 związanych z wykonaniem odwiertu badawczego zgodnie z programem priorytetowym.


13. Zeroemisyjny transport. Mój elektryk - inne niż osoby fizyczne.

Do 30.09.2025 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowego pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e lub L7e w rozumieniu załącznika nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1077, z późn. zm.). W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, zakup lub leasing każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie.

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.

Wartość dofinansowania:

1) Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1

- dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł,

lub

- dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km.

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł.

2) Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1

- dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł,

lub

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km.

3) Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.


14. Zeroemisyjny transport. Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru.

Do 31.01.2023 roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Infrastruktura tankowania wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/2088 r.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do otrzymania wsparcia polegają na:

1) budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania; utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania.

2) budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, w której co najmniej jeden punkt umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW; przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania. Przez punkt ładowania, należy rozumieć urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego.

Przez stację ładowania należy rozumieć stację ładowania, o której mowa w art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 110 z późn. zm.). Przez ogólnodostępną stację ładowania, należy rozumieć stację ładowania o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 110 z późn. zm.).

3) budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Przez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru umożliwiający zaopatrywanie w wodór na zasadach równego traktowania każdemu posiadaczowi pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych

Budżet na realizację konkursu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 29 909 887,00 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi nie może przekroczyć 20% z przewidzianego na budowę/przebudowę stacji wodoru budżetu 100 000 000,00 zł tj. kwoty 20 000 000,00 zł.

Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru.


15. Zeroemisyjny transport. Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

W terminie 09.01.2023 r. - 28.02.2023 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

1) budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania; utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania;

2) budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, w której co najmniej jeden punkt umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW; przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.

3) budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Przez ogólnodostępn