Nabory na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW

W terminie od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”:

- obszar E, tj. nawadnianie w gospodarstwie,

- obszar F, tj. zielona energia w gospodarstwie.

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji, która może obejmować wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Koszty kwalifikowalne w obszarze E obejmują:

 • koszty budowy ujęć wody, w tym studni, zbiorników;

 • koszty zakupu (w tym również instalacji) nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, uzdatniania, rozprowadzania wody;

 • koszty zakupu (w tym również instalacji) nowych systemów nawadniających;

 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

O pomoc może ubiegać się rolnik, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:

1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub

b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,

- położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;

Działalność rolnicza osoby fizycznej jest traktowana jako prowadzona w celach zarobkowych, jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej wnioskiem, został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Uwaga: Warunek związany z osiągnięciem i udokumentowaniem przychodu z działalności rolniczej nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Nie można posługiwać się numerem identyfikacyjnym nadanym np. współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego.

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy na podstawie przepisów UE.

Wysokość pomocy w obszarze E wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50% kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Wskazany limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Do wsparcia mogą być zakwalifikowane operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 15 tys. zł.


Wsparcie w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) będzie przyznawane na instalację urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą:

 • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;

 • koszty zakupu pompy ciepła - o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;

 • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;

 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

O pomoc w obszarze F może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in.:

 • wielkości gospodarstwa rolnego - co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

 • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Ważne jest, żeby inwestycja była realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła oraz produkcja energii elektrycznej przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń,. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50% kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60%. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Złożone wnioski o dofinansowanie w obszarze F zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;

 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;

 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;

 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,

 • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,

 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.