Nabór wniosków w ramach Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027

Do 28 kwietnia 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, którego głównym celem jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ten ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się tzw. projekty regularne, których budżet wynosi 100 tys. - 1 mln euro. W projekcie musi wziąć udział przynajmniej jeden partner z każdego kraju objętego wsparciem, tj. z Litwy i z Polski. Partnerstwo mogą tworzyć najwyżej cztery podmioty. Nabór jest otwarty we wszystkich osiach priorytetowych i działaniach w programie:

Priorytet: 1 Promowanie dobrostanu środowiska

Bardziej ekologiczne, niskoemisyjne przejście w kierunku gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla netto i odpornej Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenie zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z przystosowaniem się do niej i zarządzanie nim oraz zrównoważona mobilność miejska

  • Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, bioróżnorodności i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczenia

Priorytet: 2 Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego

Bardziej socjalna i inkluzywna Europa wdrażająca Europejski filar praw socjalnych

  • Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wzmacnianie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym m.in. podstawowej opieki zdrowotnej oraz promowanie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

  • Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet: 3 Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy

Lepsze zarządzanie współpracą

  • Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez zachęcanie do działań międzyludzkich

  • Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

Alokacja na projekty wynosi niemal 20,7 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

Obszar programu obejmuje w Polsce województwo podlaskie, subregiony suwalski i białostocki, subregion ełcki w województwie warmińsko-mazurskim. W projektach mogą uczestniczyć również podmioty spoza obszaru programu, pod warunkiem, że ich udział w projekcie przyniesie korzyść dla tego obszaru.