Nabór wniosków na projekty OZE w województwie łódzkim

W terminie od 18.08.2023 roku do 01.10.2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa
 • duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • MŚP,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie,
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 • wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 • wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.


Link do ogłoszenia naboru:

Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii - RPO WŁ 2014-2020 (lodzkie.pl)