Nabór na INNOWACJE DLA ŚRODOWISKA - NFOŚiGW

Do 31.12.2023 roku trwa nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Innowacje dla środowiska, który jest dedykowany przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. W ramach programu będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym. Wybrane przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem muszą być spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych tj.:

  • łagodzenia zmian klimatu,

  • adaptacji do zmian klimatu,

  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,

  • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,

  • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,

  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do wsparcia Przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

  • zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,

  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu.

W przypadku przedsięwzięć, w ramach których wykorzystuje się łączenie dostępnych na rynku procesów/ urządzeń w sposób innowacyjny, w celu uzyskania znacznie ulepszonego produktu/ technologii należy wykazać, że innowacyjne rozwiązanie zostało przebadane, a jego przewagi potwierdzone. Wnioskodawca powinien posiadać prawa do wyników tych badań oraz przedstawić te wyniki potwierdzone odpowiednią dokumentacją (sprawozdania/ raporty z badań). Wymagane jest posiadanie praw/licencji do kluczowych elementów (technologii/ urządzeń) składających się na innowacyjne rozwiązanie, niezbędnych do jego funkcjonowania i rozwijania w przyszłości.

Terminy i sposób składania wniosków 

Etap I - Nabór i ocena fiszek projektowych – Preselekcja 

1) nabór fiszek projektowych będzie prowadzony w formie naboru ciągłego; 

2) ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji; 

3) zaproszenie Wnioskodawców do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie (WoD) w formie pożyczki z możliwością uzyskania premii innowacyjnej na realizację przedsięwzięć innowacyjnych, będzie dotyczyło Wnioskodawców, których fiszki projektowe uzyskały pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami preselekcji; 

4) terminy, sposób składania i rozpatrywania fiszek określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w Regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

Etap II - Ocena wniosków o dofinansowanie WoD - Selekcja 

1) nabór WoD dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną, będzie otwarty przez 4 miesiące od daty zaproszenia Wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie; 

2) ocena WoD będzie dokonywana zgodnie z kryteriami selekcji (kryteria dostępu, kryteria jakościowe dopuszczające oraz kryteria jakościowe punktowe); etapem wspomagającym ocenę projektu na etapie selekcji będzie prezentacja projektu na panelu ekspertów; 

3) terminy, sposób prezentacji wniosków WoD i ich rozpatrywania określone zostaną w Regulaminie naboru.

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.09.2020 r. – 31.12.2027 r.

Formy dofinansowania 

1) Pożyczka na warunkach preferencyjnych albo rynkowych; 

2) Dotacja. 

Intensywność dofinansowania 

1) Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty

2) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dotyczy to również premii innowacyjnej i umorzenia części pożyczki.

Warunki dofinansowania 

1) Minimalna wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego - koszty całkowite: 2 000,00 tys. zł; 

2) Warunkiem przyznania premii innowacyjnej jest zrealizowanie założonego w umowie efektu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez anulowanie ostatnich rat kapitałowych pożyczki pozostałych do spłaty

3) Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.), wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym; 

4) Kwota pożyczki:

  • od 1 000,00 tys. zł do 100 000,00 tys. zł (dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw),

  • od 2 000,00 tys. zł do 300 000,00 tys. zł (dla dużych przedsiębiorstw),

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów realizowanych w formule „project finance” kwota pożyczki nie może przekroczyć odpowiednio 30 000,00 tys. zł (dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 100 000,00 tys. zł (dla dużych przedsiębiorstw).