Nabór Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskiego

W terminie od 30.03.2023 roku do 13.04.2023 roku będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

Do składania wniosków o dofinansowanie są:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W ramach konkursu będą wspierane projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wparciem)

b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalny wymagany wkład własny wynosi odpowiednio: a) 30% - mikro i małe przedsiębiorstwa, b) 40% - średnie przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków na nabór wniosków wynosi 10 000 000,00 zł.


Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze. Pomożemy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Skontaktuj się z nami!