Nabór: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Od 02.08.2023 roku do 25.10.2023 roku trwa nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, działania „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”, którego celem jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów

Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej transformacji, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji, w tym na zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a ponadto oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Wsparcie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych, koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych w zależności od rodzaju wydatku i pomocy. 

Maksymalna wartość dofinasowania projektu to 3 000 000 zł.

 

Link do strony naboru:

https://fepw.parp.gov.pl/component/grants/grants/automatyzacja-i-robotyzacja-w-msp