Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - planowane nabory

W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 planowane są nabory wniosków o dofinasowanie adresowane do przedsiębiorstw:

1. Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR    

Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia:

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.

Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.  

Termin planowanego naboru: od 01.09.2023 roku do 31.10.2023 roku.

Kwota alokacji 300 000 000 zł.

Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna    

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia:

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wspierane będą projekty dotyczące infrastruktury dystrybucyjnej, realizowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Termin planowanego naboru: od 01.02.2024 roku do 31.03.2024 roku.

Kwota alokacji 300 000 000 zł.

Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna    

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia:

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja). Dla projektów typu Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej nie zaplanowano naborów do końca I kwartału 2024 r.

Termin planowanego naboru: od 01.10.2023 roku do 30.11.2023 roku.

Kwota alokacji 700 000 000 zł.