Dostępne środki z NFOŚiGW na rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

Program priorytetowy Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny jest dedykowany przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu trwa do 30.06.2024 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje dotyczące Budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Celem programu jest promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego. Program ma przyczynić się do:

  • wykorzystania energetycznego potencjału bioodpadów komunalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;

  • poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach;

  • optymalizacji systemu gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu wytwarzanych odpadów komunalnych;

  • rozwoju produkcji energii z OZE, a także zmniejszenia emisję gazów cieplarnianych do atmosfery,

  • zaspokojenia potrzeb własnych instalacji komunalnych w zakresie energii elektrycznej i ciepła,

  • możliwości wytwarzania zamiennika dla nawozów sztucznych przy osiągnięciu właściwych parametrów pofermentu.

​Okres kwalifikowalności kosztów od 01.09.2022 r. do 31.12.2030 r.

Formy dofinansowania:

  • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję;

  • pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych.

​​Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów; Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" wymagany jest udział środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.


Zapraszamy do skontaktowania się z nami!