• Doświadczenie w pozyskaniu dofinansowanie na transport intermodalny
 • Ponad 1,9 miliarda PLN pozyskanych środków dla naszych klientów
 • Szanujemy Twój czas - jesteśmy Terminowi

Transport Intermodalny


TRANSPORT INTERMODALNY – DEFINICJA I PRZYKŁADY

Transport intermodalny jest rozumiany jako przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu różnych gałęzi transportu i bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu. Przykładami transportu intermodalnego są:

 • samochodowo-kolejowy,
 • samochodowo-kolejowo-morski,
 • kolejowo-morski,
 • samochodowo-morski,
 • samochodowo-kolejowo-wodny,
 • samochodowo-lotniczy.

TRANSPORT INTERMODALNY W POLITYCE UNIJNEJ

Rozwój transportu intermodalnego jest jednym z priorytetowych kierunków działań w ramach polityki transportowej Unii Europejskiej, o czym wskazuje przyjęta przez Komisję Europejską strategia konkurencyjnego systemu transportu – Biała Księga – Transport w roku 2050. W ramach tego dokumentu w odniesieniu do transportu intermodalnego wskazano potrzebę optymalizacji działań na rzecz stworzenia multimodalnych łańcuchów logistycznych poprzez zwiększenie wykorzystania bardziej energooszczędnych środków transportu. Podkreślono również stworzenie w kontekście sieci bazowej TEN-T struktur korytarzy towarowych pozwalających na synchronizację inwestycji i prac nad infrastrukturą oraz wspieranie efektywnych, innowacyjnych i multimodalnych usług transportowych, w tym usług kolejowych na średnich i dalekich dystansach. Wśród celów założonych w Białej Księdze wymienia się m.in.: przeniesienie do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, a do 2050 r. ponad 50% tego typu transportu oraz stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej, multimodalnej bazowej sieci TEN-T, obejmującej cały obszar UE, a do 2050 r. osiągnięcie wysokiej przepustowości i jakości tej sieci wraz z uzupełniającym zestawem odpowiednich usług informacyjnych. Dalszy i dynamiczny rozwój transportu intermodalnego jest uwarunkowany w szczególności dostępnością środków finansowych, w tym pochodzących ze środków UE na inwestycje w infrastrukturę czy tabor.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

W perspektywie finansowej 2014-2020 transport intermodalny był finansowany głównie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wsparcie projektów z zakresu transportu intermodalnego będzie pochodzić przede wszystkim z takich źródeł jak:

 • ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENiKS), którego alokacja na ten cel ma wynieść ok. 230 mln euro,
 • ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), którego alokacja ma wynieść ok. 175 mln euro.

Instytucją pośredniczącą, która będzie odpowiedzialna za organizację naborów wniosków o dofinansowanie transportu intermodalnego w Polsce, będzie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

FEnIKS

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027 stanowi kontynuację wcześniejszego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ) na lata 2014-2020. Głównym celem FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, co ma zostać osiągnięte poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
 • poprawę bezpieczeństwa transportu;
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Program FEnIKS jest podzielony na osiem priorytetów, wśród których Priorytet V dotyczy wsparcia sektora transportu z EFRR. W ramach Priorytetu V zostały wyszczególnione dwa cele szczegółowe, które dotyczą transportu intermodalnego:

 • Cel szczegółowy 5.1 Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T.
 • Cel szczegółowy 5.2 Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

W ramach Programu FEnIKS przewiduje się wsparcie takich inwestycji jak np. budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykowanej infrastruktury kolejowej (m.in. bocznic) i drogowej, niezbędnej do włączenia ich w sieć transportową, zakup lub modernizację niezbędnych urządzeń oraz taboru kolejowego do obsługi terminali intermodalnych oraz zakup lub modernizację systemów telematycznych i satelitarnych służących transportowi intermodalnemu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

KPO

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje pięć głównych komponentów tematycznych, tj. Odporność i konkurencyjność gospodarki, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Transformacja cyfrowa, Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Zielona, inteligenta mobilność. Projekty związane z rozwojem transportu intermodalnego będą realizowane w ramach Komponentu E: Zielona, Inteligentna mobilność, który skupia się na wyzwaniach polskiego sektora transportowego związanych z zanieczyszczeniem powietrza i dekarbonizacją oraz wzrostem udziału transportu kolejowego. Realizacja projektów w ramach Komponentu E ma przyczynić się m.in. do zwiększenia atrakcyjności i efektywności kolei w ramach transportu towarowego i osobowego. Środki z KPO dedykowane transportowi będą przeznaczane na projekty ogólnokolejowe, pasażerski transport zbiorowy oraz transport intermodalny. Na projekty związane z transportem intermodalnym przeznaczono blisko 175 mln euro.

Przykłady projektów przewidzianych do wsparcia to:

 • Budowa, rozbudowa i unowocześnienia terminali i bocznic w terminalach.
 • Zakup specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych.
 • Zakup, przebudowa lub modernizacja infrastruktury (maszyny i urządzenia) niezbędnej do obsługi terminali intermodalnych.
 • Zakup lub modernizacja taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych (m.in. lokomotywy, naczepy).
 • Inwestycje w zakresie cyfryzacji zwiększającej efektywność funkcjonowania terminali i obsługi towarów.

DLACZEGO TRANSPORT INTERMODALNY JEST TAK WAŻNY?

Transport, w tym transport intermodalny ma kluczowe znaczenie dla integracji europejskiej i swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Stanowi bardzo ważny sektor gospodarki, który ma istotny udział w wartości dodanej brutto w UE. Głównymi zaletami transportu intermodalnego są:

 • Zrównoważony rozwój - ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Przewóz intermodalny jest przyjazny dla środowiska naturalnego, gdyż badania pokazują, że przy przejściu z transportu ciężarowego na intermodalny zmniejsza się emisję CO2 przesyłki średnio o 30%.
 • Niższe koszty i czas transportu - obniżenie kosztów transportu i zwiększenie możliwości wyboru wariantów przewozowych, szybsza wysyłka przy wykorzystaniu kolei z uwagi na zwiększenie przepustowości i ominięcie korków, czy robót drogowych, szybszy czas dostawy zwłaszcza w przypadku transportu na dużych odległościach poprzez wykorzystanie optymalnej trasy, czyli takiej, która posiada wysoką wydajność paliwową, towarową i czasową transportu.
 • Mniejszy wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na czas dostawy.
 • Zwiększone bezpieczeństwo ładunku - transport intermodalny zapewnia większe bezpieczeństwo poprzez wykorzystanie kolei, która zmniejsza szansę na kradzież, poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa na terminalach, dokach i stacjach kolejowych oraz stały nadzór nad ładunkiem i nieprzerwany ruch pociągów, jest mniej podatna na wypadki drogowe, znacznie częściej występujące w transporcie drogowym a transport w kontenerach zmniejsza szanse na wystąpienie uszkodzeń ładunku.
 • Zmniejsza zatłoczenie dróg - wykorzystanie transportu kolejowego, czy morskiego znacznie zmniejsza zatłoczenie na drogach. Mniejszy ruch samochodów ciężarowych na drogach i przejściach granicznych podnosi również bezpieczeństwo na drogach.

Transport intermodalny umożliwia realizację idei zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, ukierunkowanego na przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe, w tym przewozy kolejowe. Zrównoważony rozwój transportu jest osiągany dzięki wykorzystaniu zalet transportu kolejowego, do których zalicza się między innymi możliwość przewozów dużej masy ładunków na dalekie odległości oraz niską emisyjność.

STAN TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE

W Polsce transport intermodalny stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów transportu. W kraju transport intermodalny jest w większości zdominowany przez transport drogowy, stanowiący 73% udziału w ogóle przetwarzanych przewozów, kolejne miejsce zajmuje transport kolejowy z 23% udziałem, natomiast przewozy śródlądowe odpowiadają mniej niż 1% ogółu. 

Na koniec 2021 roku w Polsce znajdowało się 39 aktywnych terminali, w tym 4 terminale morskie (morze-kolej i morze-droga) i 35 terminali lądowych (kolej-droga).

 PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO

W Polsce perspektywy oraz warunki do rozwoju transportu intermodalnego są dobre zarówno w odniesieniu do przewozów międzynarodowych, jak i krajowych. Budowa terminali kontenerowych oraz wzrost przewozów kontenerowych jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju przewozów intermodalnych. 

Głównymi przesłankami rozwoju transportu intermodalnego w Polsce są:

 • polityka transportowa UE, ukierunkowana na rozwój proekologicznych rodzajów transportu, 
 • wzrost wymiany międzynarodowej i popytu na przewozy międzynarodowe, 
 • położenie geograficzne kraju (przez terytorium Polski przebiegają ważne korytarze transportowe.

Dążenie do rozwoju transportu intermodalnego oraz zwiększenia przewozów intermodalnych są bardzo istotne dla polskiego transportu, gdyż transport intermodalny stanowi przede wszystkim alternatywę dla transportu samochodowego oraz pozwala na podniesienie bezpieczeństwa przewozu, a ponadto ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego Polski.

STWORZYMY DOKUMENTACJĘ ZA CIEBIE


KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

 • Zwiększysz szansę na wzrost zysków  firmy (posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania w na transport intermodalny - sporządzimy skuteczną dokumentację aplikacyjną)
 • Zyskasz dodatkowy kapitał umożliwiający dalsze inwestowanie w rozwój 
 • Prawdopodobnie nie dasz się wyprzedzić konkurencji
 • 17-letnie doświadczenie naszego zespołu i realizacja ponad 600 projektów umożliwi dobór najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy dzięki czemu oszczędzisz czas

Powierz projekt doświadczonemu zespołowi -
z sukcesem pozyskaliśmy
dofinansowanie
na infrastrukturę intermodalną
w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 w ramach PO IiŚ


CO OFERUJEMY TWOJEJ FIRMIE ? • Sprawdzimy szanse pozyskania dofinansowania dla Twojej firmy
 • Sporządzamy wniosek o dofinansowanie wraz z modelem finansowym
 • Przygotujemy studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (AKK) według wytycznych CUPT 
 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania bankowego (jeśli dotyczy)
 • Wesprzemy projekt Twojej firmy na etapie oceny przez Instytucję
 • Przygotujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie
 • Pomożemy w realizacji inwestycji
 • Rozliczymy Twój projekt
 • Będziemy Cię wspierać podczas kontroli projektu dotacyjnego

Dzięki opracowanej przez nas dokumentacji nasi klienci otrzymali już ponad 1,9 MLD zł ze środków UE

Ścieżka SMART

 • Dotacje na Innowacje

Dotacje Rolnicze

 • Energia dla Wsi
 • Centra Przechowalnicze

Kredyt Technologiczny

Dofinansowanie do spłaty kredytu

Pozostałe dofinansowania

Wesprzemy Twoją firmę w jej drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc ?

 Oferujemy Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich w tym m.in:

 • Realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania

 • Sporządzenie pełnej dokumentacji konkursowej obejmującej wniosek o dofinansowanie, biznes plan lub studium wykonalności inwestycji

 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej (w tym także dokumentów związanych z ochroną środowiska, pozwoleniem na budowę, itp.)

 • Pomoc przy kompletacji innych wymaganych dokumentów tj. opinia o innowacyjności, agenda badawcza, efekt zachęty, itp.

 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/ leasingujących)

 • Reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, oceny dokumentacji (w tym uczestnictwo w panelu ekspertów), sporządzania dokumentów do umowy o dofinansowania, jak i etapie rozliczania projektu

 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność (o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową)

 • Pomoc w sporządzaniu wniosków sprawozdawczych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu

Nie zostawaj z tyłu, Wybierz doświadczony zespół BIZNES-ANIMATOR
 • Ponad 600 zrealizowanych projektów
 • 1,9 Miliarda pozyskanych środków
 • 17 lat na rynku
 • Bogate portfolio projektów
 • Miła i fachowa obsługa
 • Terminowość