Wsparcie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej ze środków PROW

Do 29 grudnia 2023 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach PROW 2014-2020, Poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Wsparcie może dotyczyć odtworzenia zniszczonych składników gospodarstwa lub odtworzenia potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

O przyznanie pomocy mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. O pomoc będą mogli wnioskować również rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Pomoc jest uzależniona od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku składania wniosku o przyznanie wsparcia lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie wsparcia. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku wstąpienia ASF, warunkiem przyznania pomocy jest, aby w dniu wydania decyzji przez powiatowego lekarza weterynarii świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. Ponadto, w siedzibie stada, w której przebywały świnie objęte decyzją, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł, przy czym nie może ona przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość wsparcia jest określana na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, bądź wartości szacowania zwierząt na podstawie protokołu szacowania zwierząt, z uwzględnieniem ww. limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Należy dodać, iż jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. W sytuacji, gdy rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwota pomocy na odtworzenie tego składnika zostanie pomniejszona o połowę.

Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki.