Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Coraz bliżej do ogłoszenia naboru na Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury w ramach KPO. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie.

Wsparcie może być udzielone na:

1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;

2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli:

1) wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

a) o kodzie PKD: 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.B, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 52.10.B, 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C, 68.20.Z, 82.92.Z,

b) w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

lub

c) polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;

2) mają nadany numer identyfikacyjny,

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Wsparcia może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno- -spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt;

6) zakupu i instalacji na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury (tj. budynki i budowle przeznaczone do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, obiekty infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska), nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych w ramach przedsięwzięcia.

Limit wsparcia wynosi 15 000 000 zł na dany podmiot. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 250 000 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia (nie więcej niż cztery etapy).

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

W przypadku przyznania zaliczki wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

1) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje określoną wcześniej działalność krócej niż 3 lata;

2) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3 000 000 zł.