Rusza nabór na wzornictwo dla MŚP z terenu Polski Wschodniej

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony przez PARP w ramach Działania Wzornictwo w MŚP rozpocznie się 9 maja 2023 r. i będzie trwał do 29 sierpnia 2023 r.

Celem działania jest kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

​O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Dofinansowanie można otrzymać na wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Przykładowe koszty kwalifikujące się do dofinansowania:

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,

  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,

  • koszty usług szkoleniowych,

  • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

​Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.