Nowy Instrument Finansowy Pożyczka Re-aktywacja dla MŚP z woj. wielkopolskiego

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w ramach Pożyczki dla MŚP oferuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji, z przeznaczeniem na finansowanie przez MŚP kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19.

W ramach tego instrumentu finansowego będą finansowane Inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego realizowane przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:

  • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych (przez innowację produktową lub usługową rozumie się innowację co najmniej na poziomie przedsiębiorcy), lub
  • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.


Podstawowe warunki dotyczące pożyczki:

Kwota pożyczki: do 500.000,00 zł

Okres spłaty: do 84 miesięcy

Okres karencji: do 3 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Oprocentowanie:

  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – aktualnie od 2,81%

  • na warunkach rynkowych – aktualnie od 8,22%


Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP lub finansowanie wsparcia na inwestycje MŚP w szczególności na:

  • finansowanie sektorów o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Metryki Instrumentu Finansowego lub

  • finansowanie Inwestycji przyczyniających się do transformacji ku ekologicznej bądź cyfrowej gospodarce zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Metryki Instrumentu Finansowego lub

  • finansowanie Inwestycji w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi (przede wszystkim edukacja i ochrona zdrowia, transport, podstawowe usługi publiczne takie, jak np.: zaopatrzenie w energię, transport miejski, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona środowiska czy pomoc społeczna), lub

  • finansowanie w sektorach, które są w największym stopniu dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Metryki Instrumentu Finansowego.

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.


Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.