Nabory dla przedsiębiorstw w ramach programu FENG w 2023 roku

Już niedługo ruszą pierwsze nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Działanie 1.1 Ścieżka SMART (CP1)

W ramach Działania 1.1. Ścieżka SMART (CP1) przedsiębiorcy będą mogli pozyskać wsparcie na realizację kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. prowadzenie prac - badawczo rozwojowych (moduł B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych (moduł wdrożenie innowacji). W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (moduł prace B+R). Wniosek może również obejmować (fakultatywnie) moduł wdrożenie innowacji. Ponadto dofinansowanie może obejmować rozbudowę infrastruktury B+R, promocję produktów na rynkach zagranicznych oraz podnoszenie kompetencji kadr. Przedsiębiorcy będą mogli w ramach projektu uzyskać również wsparcie na transformację cyfrową lub zieloną (moduły fakultatywne).

Terminy naborów dla MŚP

- od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.

- od 13 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

- od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

- od 6 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. - nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

Terminy naborów dla konsorcjów MŚP

- od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Terminy naborów dla przedsiębiorstw innych niż MŚP

- od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.

- od 13 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

- od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

- od 6 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. - nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

Terminy naborów dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO

- od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.


Działanie 2.9 Seal of excellence (CP1)

W terminie od 16 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r. przedsiębiorstwa będą mogły się starać o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”. Instrument jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez KE i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, jednak z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach Programu HE.


Działanie 2.10 IPCEI (CP1)

Od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację projektów uznanych za Projekty Ważne będące przedmiotem zainteresowania całej UE - IPCEI (important projects of common European interest). Projekty te posiadają wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnieć w danym sektorze. Obejmują fazę badań i rozwoju oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego, wpisując się w łańcuch wartości dla danej technologii. Mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, ani działalności komercyjnej.


Działanie 2.12 Granty na eurogranty (CP1)

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP w terminie od 30 czerwca 2023 r. do 4 czerwca 2024 r. będą mogły uzyskać wsparcie w zakresie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE. Wsparciem są objęte działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.


Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP (CP1)

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP od 20 czerwca 2023 r. do 20 września 2023 r. będą mogli składać wnioski o dofinansowanie na wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument jest skierowany do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.


Działanie 2.32 Kredyt technologiczny (CP1)

W terminie od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. będzie trwał nabór dla przedsiębiorstw z sektora MŚP na wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.


Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny (CP2)

BGK oferuje wsparcie przedsiębiorstw (MŚP, small i midcaps) w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Terminy naborów:

- od 6 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

- od 22 sierpnia 2023 r. do 21 listopada 2023 r.


Działanie 3.3 IPCEI wodorowy (CP2)

W terminie od 15 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na wsparcie projektów polskich przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI - important projects of common European interest). Finansowanie będzie dotyczyło projektów z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. Celem wspólnej inicjatywy ma być budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle. Projekty realizowane w wodorowym IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i magazynowania wodoru, jak i opracowania technologii i systemów wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach. Wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego zastosowania przemysłowego.