Nabór: Transformacja transportu, RP Małopolskiego

Do 31.10.2023 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • Zarządcy infrastruktury dworcowej.

W ramach naboru wsparcie mogą otrzymać projekty z zakresu zintegrowanego, nowoczesnego i zeroemisyjnego systemu transportowego realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.


Nabór obejmuje typy projektów:

A. Zeroemisyjny tabor autobusowy, w tym wodorowy,

B. Zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowego,

C. Infrastruktura do obsługi podróżnych,

D. Integracja usług transportowych dotyczących powiązań lokalnych i ponadlokalnych, w tym cyfryzacja,

E. Ogólnodostępna infrastruktura obsługi i ładowania pojazdów zeroemisyjnych,

F. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego.

Typy projektów mogą być łączone.


Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.