Aktualne konkursy w ramach KPO

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) można składać wnioski o dofinansowanie na następujące działania:

  • Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego (A1.3.1.)

Wnioski o dofinasowanie mogą składać urzędy gmin i uczelnie wyższe w terminie od I kw. 2023 roku do II kw. 2026 roku. Inwestycja zakłada współfinansowanie przyjęcia planów ogólnych przez 100% gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, gminnych programów rewitalizacji oraz dokształcenia 1,7 tys. pracowników samorządów i planistów przestrzennych z reguł obowiązujących w zreformowanym systemie planowania przestrzennego.

Poziom wsparcia jest obliczany za pomocą algorytmu lub stawki jednostkowej, wyliczana indywidulnie dla każdego wniosku.

  • Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (A1.2.2.)

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z zarządzającymi obszarami (specjalne strefy ekonomiczne) w terminie od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku. Wspierane są niezbędne prace infrastrukturalne do przygotowania lokalizacji pod nowe inwestycje, m.in. scalenie gruntów, uregulowanie kwestii technicznych i prawnych, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia), budowa powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe i usługowe.

Poziom wsparcia wynosi do 50% wartości poniesionych nakładów.

  • Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (B2.2.2)

W terminie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku mogą składać wnioski o dofinansowanie członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej jako społeczności energetyczne). Wsparcie inwestycyjne jest ukierunkowane na demonstrację rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych, które mogą być stosowane przez społeczności energetyczne.

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynosi ok. 23-27 mln zł na jedną społeczność energetyczną. Ostateczna wartość zostanie ustalona po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w działaniu.

  • Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (A3.1.1.) (dla woj. świętokrzyskiego)

Do 31.01.2023 roku organy wykonawcze województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski o objęcie wsparciem na zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Dofinansowanie może uzyskać wyłącznie jeden projekt. Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w trybie niekonkurencyjnym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 21 500 000,00 zł.

  • Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (B2.2.2.)

W terminie do 31 lipca 2023 roku wnioski o objęcie wsparciem mogą składać podmioty:

- klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

- spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz związek śląski.

Wsparcie przedinwestycyjne będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in: strategie lokalnego rozwoju rynku energii, analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii, inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych), studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence, dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji, zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcie przedinwestycyjnego wynosi:

- ok. 1,5 mln zł na jeden klaster energii,

- ok. 400 tys. zł na jedną spółdzielnię energetyczną,

- ok. 1,5 mln zł na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST.