ŚRODKI NA WODORYZACJĘ GOSPODARKI Z NFOŚiGW

Dla polskich przedsiębiorców planowane są nabory wniosków o dofinansowanie na projekty z zakresu wodoryzacji gospodarki:

  • Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru. a) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru od 01.06.2023 r. do 29.09.2023 r.

  • Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru b) Budowa infrastruktury wodorowej od 02.10.2023 r. do 29.12.2023 r.

  • Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru c) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu od 02.10.2023 r. do 29.12.2023 r.

  • Część 2) Wsparcie projektów IPCEI Hydrogen Nabór od 01.06.2023 r. otwarty do wyczerpania środków.

  • Część 3) Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem od 01.06.2023 r. do 29.09.2023 r.

​​Rodzaje przedsięwzięć 

Program jest dedykowany inwestycjom w technologie wodorowe oraz infrastrukturę współtowarzyszącą. Przedsięwzięcia obejmujące systemy wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a następnie wykorzystanie go jako produktu końcowego (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania energii elektrycznej) oraz jako substratu w procesach przemysłowych, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii. Wyodrębniono następujące kategorie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji: 

a) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru, np.: 

- budowa instalacji produkujących wodór odnawialny; 

- budowa instalacji produkujących niskoemisyjny wodór; Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. instalację OZE, elektrolizer, podsystem buforowego magazynu wodorowego, instalację produkującą wodór, dedykowaną infrastrukturę do przesyłu/ dystrybucji wodoru, magazynowanie na miejscu, stacje tankowania wodoru wraz z mocami wytwórczymi. 

b) Budowa infrastruktury wodorowej, np.: 

- budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru, 

- budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie. Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. infrastrukturę przesyłową wodoru, magazyny podziemne, magazynowanie skroplonego wodoru lub innego wraz z regazyfikacją i rozprężaniem, przekształcenie infrastruktury gazowej na wodorową. 

c) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu np.: 

- wykorzystanie wodoru w procesach energochłonnych, 

- wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej i ciepła, 

- wykorzystanie wodoru jako substrat w procesach chemicznych (np. produkcja amoniaku), Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. magazyny wodoru, sprzęt, maszyny do realizacji procesów produkcji przemysłowej wykorzystujące wodór odnawialny lub niskoemisyjny (konieczne jest zapewnienie stosowania tylko wodoru odnawialnego lub niskoemisyjnego przez cały cykl życia inwestycji).

Zapraszamy Państwa do kontaktu i wzięcia udziału w naborach!